ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3766/09 (ΦΕΚ 102 Α’/1.7.09)

August 14, 2009by sfykΔραστηριότητες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3766/09 (ΦΕΚ 102 Α’/1.7.09)

  1. Αίτηση του επιχειρηματία για τη χορήγηση της άδειας
  2. Σχεδιαγράμματα εις τριπλούν (εκτός των άλλων, θα φαίνεται και η θέση της δεξαμενής στο οικόπεδο), υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα.
  3. Τεχνική έκθεση διπλωματούχου μηχανικού μέλους ΤΕΕ, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, κατά το εδαφ.β παρ.1 αρθρ.2 του Ν.3766/09, εις τριπλούν.
  4. Βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους ΤΕΕ, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας.
  5. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους του ΤΕΕ, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, ότι η κολυμβητική δεξαμενή πλήρη τις προδιαγραφές υγιεινής της υπ’αρ.Π/443/1973 (ΦΕΚ 87 Β’) όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ 937 Β’) Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  6. Για τον υπεύθυνο λειτουργίας της δεξαμενής :

α) Ορισμός από την επιχείρηση του ξενοδοχείου προσώπου υπεύθυνου για τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής

Για τις ατομικές επιχειρήσεις υπεύθυνος λογίζεται ο επιχειρηματίας

Για τις ΟΕ και ΕΕ δηλώνεται από τον ασκούντα την εκπροσώπηση της εταιρείας δηλ. τον διαχειριστή αυτής ή από όλους τους εταίρους

Για τις ΕΠΕ ο υπεύθυνος ορίζεται με πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας.

β) Βιβλιάριο υγείας και θεωρημένο αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του υπευθύνου

γ)Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου ατόμου ότι αποδέχεται να αναλάβει καθήκοντα υπευθύνου λειτουργίας του καταστήματος

δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 1 παρ.2 του ΠΔ 180/79

ε)Δυο πρόσφατες φωτογραφίες του υπευθύνου

7. Για τον ορισμό επόπτη ασφαλείας :

α)Υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία του καταλύματος με την οποία θα προτείνεται ο επόπτης ασφαλείας.

β) Θεωρημένο αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του προτεινόμενου ατόμου.

γ) Πιστοποιητικό γνώσεων διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών του προτεινόμενου ατόμου ως επόπτη ασφαλείας δεόντως θεωρημένο από αρμόδιο φορέα

δ) Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου ατόμου ότι αποδέχεται να αναλάβει καθήκοντα υπεύθυνου ασφαλείας της κολυμβητικής δεξαμενής.

Σημείωση : Για καταλύματα με λιγότερες από 50 κλίνες ή εμβαδόν κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο των 100 τ.μ., χρέη Υπεύθυνου Ασφαλείας δύναται να εκτελεί ο Υπεύθυνος Λειτουργίας κατάλληλα εκπαιδευμένος.

ε) Φωτογραφίες.

Εγγύηση Ποιότητας

εγγυημένη ποιότητα
Η εταιρεία μας παρέχει πενταετή εγγύηση, η οποία υπερβαίνει το προσδοκώμενο όριο εγγύησης εργολάβου , σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Εγχειρίδιο Χρήσης Έργου

εγχειρίδιο ιδιοκτήτες σπιτιού
Το ακίνητο θα ανήκει σε εσάς μετά το πέρας των εργασιών. Το αναλυτικό εγχειρίδιο που μπορούμε να σας παρέχουμε, θα σας βοηθήσει να μάθετε πώς λειτουργούν όλα τα συστήματα στο Έργο σας.

Γραφεία στην Κρήτη

Άγιος Νικόλαος: Ρούσου Καπετανάκη 13, T.K. 72100, Τηλ: 2841028452, Fax:2841024993
Φόρμα Επικοινωνίας

Ηράκλειο:. 33, Σμύρνης Str, 71201, Τηλ: 2810222254


Ελούντα: Α. Παπανδρέου 50, Τηλ: 2841042004


e bannerespaEÆÅÇ180X150