ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ Σ

August 14, 2009by sfykActivités

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

1. Αίτηση του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου για τη χορήγηση ειδικού σήματος .

2. Φύλλο οικοδομικής άδειας θεωρημένο.

3. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία που να καλύπτει το σύνολο της εγκατάστασης

4. Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

5. Βεβαίωση του Τμήματος Υγιεινής ή του Δήμου για το αποχετευτικό σύστημα της μονάδας

6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του επιχειρηματία (ζητείται από την υπηρεσία αυτεπάγγελτα-υποβάλλεται σε φωτοτυπία η αστυνομική ταυτότητα).

7. Παράβολο υπέρ ΕΟΤ 2,30 € * αριθμό δωματίων στο λογ/σμό GR 1401000240000000000261800 στην τράπεζα Ελλάδος.

8. Παράβολο υπέρ Δημοσίου 2,30 € * αριθμό δωματίων στο λογ/σμό 3741στη Δ.Ο.Υ.

9. Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ 0,92 € * αριθμό δωματίων στο λογ/σμό 040/546025/54 στην Εθνική Τράπεζα.

10. Βεβαίωση του Ξ.Ε.Ε περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της επιχείρησης.

11. Βεβαίωση έναρξης εργασιών της επιχείρησης από την οικεία Δ.Ο.Υ.

12. Βεβαίωση και τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία της κτιριακής επάρκειας από στατικής, αντισεισμικής και δομικής πλευράς, υπογεγραμμένη από δύο (2) διπλωματούχους μηχανικούς (όπου απαιτείται)

13. Βεβαίωση και τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία της επάρκειας των υφισταμένων εγκαταστάσεων, διάθεσης των υγρών αποβλήτων (όπου απαιτείται)

14. Αίτηση του επιχειρηματία για τον ορισμό διευθυντή.

Δικαιολογητικά διευθυντή

α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης( ζητείται από την υπηρεσία αυτεπάγγελτα-υποβάλλεται σε φωτοτυπία η αστυνομική ταυτότητα).

β) Πιστοποιητικό υγείας

γ) Πιστοποιητικό γραμματικών γνώσεων

δ)Υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή της θέσης

Qualité garantie

qualité garantie
Notre société donne une garantie de 5 ans, qui dépasse les attentes que la loi grecque spécifie comme une garantie par un entrepreneur.

Manuel du Propriétaire

manuel propriétaires
À la fin des travaux, la propriété est à vous. Découvrez comment tout fonctionne grâce au manuel détaillé que nous vous fournissons.

Nos Bureaux en Crète

Aghios Nikolaos: 13, rue Roussou Kapetanaki 72100, Tel: 0030.2841028452, Fax:0030.2841024993
Formulaire de contact

Héraklion:. 33, Smirnis Str, 71201, Tél: 30,2810222254


Elounda: 50, A. Papandreou Str., Tel: +30.2841042004


e bannerespaEÆÅÇ180X150