ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.3766/18.6.2009 (ΦΕΚ 102/Α/1.7.2009)

August 14, 2009by sfykAktivitäten

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.3766/18.6.2009 (ΦΕΚ 102/Α/1.7.2009)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

1.Αίτηση – δήλωση του ιδιοκτήτη ή επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπρόσωπου σε περίπτωση νομικού προσώπου για τη χορήγηση του ειδικού σήματος με την υφισταμένη κτιριακή κατάσταση.

2. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία που να καλύπτει το σύνολο της υφισταμένης κτιριακής εγκατάστασης (εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΠΥ), εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης και το οποίο είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ32 Α) διαρκείας 8 ετών.

3. Βεβαίωση και τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία της κτιριακής επάρκειας, από στατικής, αντισεισμικής και δομικής πλευράς, υπογεγραμμένη από δυο (2) διπλωματούχους μηχανικούς.

4. Βεβαίωση και τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία της επάρκειας των υφισταμένων εγκαταστάσεων, διάθεσης των υγρών αποβλήτων (παρΖ ΠΔ 20.1.1988-ΦΕΚ 61Δ)

5. Πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων εις διπλούν της υφισταμένης κατάστασης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του καταλύματος, συνοδευμένων από υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, στην οποία βεβαιώνεται ότι τα υποβαλλόμενα σχέδια αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση του καταλύματος και των εγκαταστάσεων του

6. Παράβολο 200 ευρώ στο λογαριασμό 261800 στην Τράπεζα Ελλάδος

7. Παράβολο υπέρ ΕΟΤ………..ευρώ επί τον αριθμό των πρόσθετων δωματίων στο λογαριασμό 261800 στην Δ.Ο.Υ.

8. Παράβολο υπέρ Δημοσίου……..ευρώ επί τον αριθμό των πρόσθετων δωματίων στο λογ. 3741 στη Δ.ΟΥ.

9. Παράβολο υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ 1,23 ευρώ επί τον αριθμό των πρόσθετων δωματίων στο λογ. 040/546025/54 στην Εθνική Τράπεζα

10. Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της επιχείρησης.

11. Τέλος λειτουργικής τακτοποίησης, ως τον παρακάτω πίνακα, στον λογ. 261800 υπέρ ΕΟΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ποσό αυτό δύναται να κατατεθεί σε 3 ισόποσες δόσεις, με την πρώτη κατά την υποβολή του αιτήματος (και το αργότερο μέχρι 31.12.09), την δεύτερη μέχρι 31.5.10 και την τελευταία μέχρι 31.12.10

Εφόσον η αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση αφορά στη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος zum ersten Mal, πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, εκτός των σημ. 7,8,9 υποβάλλονται:

 1. Η αρχικός εκδοθείσα οικοδομική άδεια ή εφόσον το τουριστικό κατάλυμα έχει νομίμος εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, θα προσκομίζεται η σχετική απόφαση

 2. Η αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εάν και εφόσον υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση υποβολής αρχικής περιβαλλοντικής μελέτης στο εν λόγω κατάλυμα και σε κάθε περίπτωση για τις εγκαταστάσεις με άδεια οικοδομής μετά το έτος 1993

 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του επιχειρηματία (ζητείται από την Υπηρεσία αυτεπάγγελτα – υποβάλλεται σε φωτοτυπία η αστυνομική ταυτότητα)

 4. Παράβολο υπέρ ΕΟΤ……..ευρώ επί τον αριθμό των δωματίων στο λογ. 261800 στην Τράπεζα της Ελλάδος

 5. Παράβολο υπέρ Δημοσίου …….ευρώ επί τον αριθμό των δωματίων στο λογ.3741 στη Δ.Ο.Υ.

 6. Παράβολο υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ 1,23 ευρώ επί τον αριθμό των δωματίων στο λογ. 040/546025/54 στην Εθνική Τραπεζα

 7. Βεβαίωση έναρξης εργασιών της επιχείρησης από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την λειτουργία της επιχείρησης και τι ΑΦΜ της.

 8. Έγκριση τίτλου από το ΞΕΕ

 9. Αίτηση του επιχειρηματία για τον ορισμό διευθυντή συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναφέρονται παρακάτω)

 10. Πίνακα μορίων συμπληρωμένο (για πάνω από 1 αστέρι)

Δικαιολογητικά διευθυντή

 1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (ζητείται από την υπηρεσία αυτεπάγγελτα – υποβάλλεται σε φωτοτυπία η αστυνομική ταυτότητα)

 2. Πιστοποιητικό υγείας

 3. Πιστοποιητικό γραμματικών γνώσεων

 4. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης

Σημείωση:

Σε περίπτωση διαπίστωσης υποβολής ανακριβών στοχείων, που αφορούν στη δυναμικότητα του καταλύματος, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του αρχικός προβλεπόμενου τέλους λειτουργικής τακτοποίησης.

Πίνακας Τέλους Λειτουργικής Τακτοποίησης Ξενοδοχείων

Κατηγορία

Ποσό (€) ανά τετραγωνικό μέτρο υπερβάλλουσας δόμησης

Ποσό (€) ανά τετραγωνικό μέτρο αλλαγής χρήσης

1 και 2 αστεριών και κάμπινγκ

40

20

3 αστεριών

50

25

4 αστεριών

64

32

5 αστεριών

100

50

Qualitätsgarantie

Qualität garantiert
Unser Unternehmen gibt Ihnen eine 5-jährige Garantie, die die Erwartungen, die das griechische Recht als Garantie eines Auftragnehmers vorschreibt, übertreffen.

Hausbesitzer- Handbuch

Hausbesitzer Handbuch
Am Ende des Tages gehört die Liegenschaft Ihnen. Erfahren Sie mithilfe des detaillierten Handbuches, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, wie alles funktioniert.

Unsere Büros auf Kreta

Aghios Nikolaos: 13, Roussou Kapetanaki Str., 72100, Tel: 0030.2841028452, Fax:0030.2841024993
Kontakt Formular

Heraklion. 33, Smirnis Str, 71201, Tel: 30,2810222254


Elounda: 50, A. Papandreou Str., Tel.: +30.2841042004


e bannerespaEÆÅÇ180X150