Τμήμα Κατασκευών

Η εταιρεία δραστηριοποιούμενη από το 1998 στον τομέα των κατασκευών μπορεί να κατασκευάσει οποιοδήποτε τεχνικό έργο σεβόμενη προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα. Αναλυτικά το τμήμα Κατασκευών διαχειρίζεται τους παρακάτω τομείς


Analytical Pre-Cost Estimation of Structures
Έχουμε σπάσει τη δομή σε λογικές φάσεις του έργου και στη συνέχεια να υπολογίσει μια λεπτομερή εκτίμηση κόστους για κάθε στάδιο. Θα συνοψίσω τις εκτιμήσεις για το κόστος του κάθε σταδίου? προσθέστε τα έξοδα I.K.A. (Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης των Εργαζομένων), V.A.T., το κέρδος και το κόστος έκτακτης εργολήπτη με αποτέλεσμα μια σαφή εικόνα του τελικού κόστους κατασκευής ανά στάδιο ή ως ένα κατ 'αποκοπή ποσό.

Preparation of Offer Documentation
Η τεκμηρίωση προσφορά έχει συνταχθεί, κατά την οποία οι τεχνικές προδιαγραφές της εκτέλεσης της δομής περιλαμβάνονται (Γενικές Προδιαγραφές), καθώς και το ποσό που προσφέρεται ανά στάδιο ή ως εφάπαξ ποσό, με I.K.A. (Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης των Εργαζομένων) και V.A.T. ανάλυση. (Αυτή η υπηρεσία είναι δωρεάν).

Preparation of Analytical Offer Packages
This is an innovation of our company, which has been implemented since 2010. We have the opportunity to draft together with the offer documentations, an issue of technical specifications, where all elements that we pre-calculated in order to reach the final offer, are displayed in full detail. In this, we issue detailed plans for bathrooms, kitchens, wardrobes etc. as well as a full photo gallery of all offered products. This package is offered with extra charge and can be used by anyone even as a reference for the collection of offers. It is actually a detailed reference and comparison of offered services.

Daily Supervision of Construction
We believe that day-to-day supervision prevents possible weaknesses and failures of design or of subcontractors. At the same time, clients have the opportunity to maintain a personal daily relationship with us, which in our view – enhances the ability of the client to intervene in details that reflect the personality of the individual, their family and mostly of the design that we must follow.


Αναλυτική προκοστολόγηση τεχνικών έργων.

Αναλύουμε το τεχνικό έργο σε λογικά στάδια εργασιών και στην συνέχεια κοστολογούμε αναλυτικά το κάθε στάδιο. Συγκεντρώνουμε τα κοστολόγια , προσθέτουμε δαπάνες Ι.Κ.Α , Φ.Π.Α. , εργολαβικού κέρδους και απρόβλεπτων και έχουμε σαφή εικόνα του τελικού κόστους κατασκευής ανά στάδιο ή ως πακέτο εργασίας.
Σύνταξη φακέλου προσφοράς.

Συντάσσεται αναλυτικό φάκελος προσφοράς , όπου αναγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης του τεχνικού έργου (Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και το προσφερόμενο ποσό ανα στάδιο ή ως συνολικό πακέτο προσφοράς , δίδοντας ανάλυση για δαπάνη Ι.Κ.Α. και Φ.Π.Α. (Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ).

Σύνταξη Αναλυτικού Πακέτου Προσφοράς.

Πρόκειται για μια καινοτομία της εταιρείας μας , η οποία εφαρμόζεται από το έτος 2010. Έχουμε την δυνατότητα παράλληλα με τον φάκελο προσφοράς να συντάξουμε τεύχος τεχνικών προδιαγραφών όπου θα απεικονίζονται με πλήρη ανάλυση όλα τα στοιχεία τα οποία προϋπολογίσαμε προκειμένου να καταλήξουμε στο προσφερόμενο ποσό. Στο τεύχος αυτό δίδονται αναλυτικά σχέδια για μπάνια , κουζίνα , ντουλάπες κλπ. καθώς και πλήρες φωτογραφικό υλικό όλων των προσφερόμενων προϊόντων. Το πακέτο αυτό προσφέρεται με επιπλέον χρέωση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε ακόμα και ως βάση αναφοράς για την συγκέντρωση προσφορών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αναλυτική βάση αναφοράς και σύγκρισης παρεχόμενων υπηρεσιών.

Καθημερινή Επίβλεψη τεχνικών έργων.

Θεωρούμε ότι η καθημερινή επίβλεψη προλαμβάνει πιθανές αδυναμίες αλλά και αστοχίες μελετών ή υπεργολάβων. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα στους πελάτες να έχουν καθημερινή προσωπική σχέσης μαζί μας , πράγμα το οποίο – κατά την άποψη μας – ενισχύει την δυνατότητα του πελάτη να επεμβαίνει σε λεπτομέρειες που αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητα του ατόμου και της οικογένειας , πλέον της μελέτης που οφείλουμε να ακολουθούμε.
construction

Εγγύηση Ποιότητας

εγγυημένη ποιότητα
Η εταιρεία μας παρέχει πενταετή εγγύηση, η οποία υπερβαίνει το προσδοκώμενο όριο εγγύησης εργολάβου , σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Γραφεία στην Κρήτη

Άγιος Νικόλαος: Ρούσου Καπετανάκη 13, T.K. 72100, Τηλ: 2841028452, Fax:2841024993
Φόρμα Επικοινωνίας

Ηράκλειο:. 33, Σμύρνης Str, 71201, Τηλ: 2810222254


Ελούντα: Α. Παπανδρέου 50, Τηλ: 2841042004


e bannerespaEÆÅÇ180X150