Διοίκηση τεχνικών έργων

Διοίκηση Τεχνικών Έργων

H Europlan αναλαμβάνει την διοίκηση τεχνικών έργων με εμπειρία και τεχνογνωσία από το 1998.

Τι περιλαμβάνει η διοίκηση τεχνικών έργων;

Ο τρόπος που διοικούμε τα έργα με καθημερινές καταγραφές, φωτογραφίσεις και ελέγχους αλλά και η συχνότητα ενημερώσεων μέσω αναφορών καθιστά αυτή τη σύνθετη διαδικασία μια ευχάριστη εμπειρία για κάθε πελάτη μας. Εξασφαλίζουμε την ολοκλήρωση του έργου στο προϋπολογισθέν κόστος και χρονοδιάγραμμα μέσω του βέλτιστου προγραμματισμού μας. 

Η σωστή Διοίκηση ήταν πάντα σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία κάθε εγχειρήματος. Πολύ περισσότερο δε στα τεχνικά έργα , η διοίκηση είναι πρωταρχικός παράγοντας επιτυχίας. Η εταιρεία μας αισθάνεται υπερήφανη που μπορεί σήμερα να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο Διοίκησης Τεχνικών Έργων , οι σημαντικότερες δράσεις του οποίου σχολιάζονται παρακάτω. 

Επιλέγοντας συνεργασία με την εταιρεία μας στην βάση της Διοίκησης Έργου , μπορείτε να έχετε πολλαπλά οφέλη , δεδομένου ότι οι τιμές πλέον είναι χωρίς εργολαβικό όφελος ενώ γίνεται διαρκής παρακολούθηση κοστολογίων για την διαρκή συμπίεση τους σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. 

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στην Διοίκηση των Έργων, ενώ παράλληλα διαθέτει την δυνατότητα να διοικεί έργα σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος ζητηθεί , έχοντας αναπτύξει εφαρμογές , ο σχεδιασμός των οποίων έχει γίνει από στελέχη μας, οι οποίοι άντλησαν μοναδικά στοιχεία από την συσσωρευμένη εμπειρία ετών.

Διοίκηση τεχνικών έργων
Διοίκηση τεχνικών έργων
Ποια είναι τα στάδια εργασιών στην διοίκηση τεχνικών έργων;

Αναλυτικά το τμήμα διοίκησης έργων εργάζεται με βάση τα παρακάτω αναλυόμενα στάδια εργασιών:

• Κατηγοριοποίηση εργασιών τεχνικού έργου.
Ως πρώτο στάδιο γίνεται αναλυτική κατηγοριοποίηση των απαιτούμενων εργασιών στο εν λόγω τεχνικό έργο. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή προκύπτει πίνακας στον οποίο αναγράφονται οι κατηγορίες, πιθανές υποκατηγορίες αυτών και δίδονται οι αναγκαίοι κωδικοί για την εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα.

• Αναλυτική προκοστολόγηση έργου.
Αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατηγοριοποίησης συντάσσεται η αναλυτική προκοστολόγηση έργου βασιζόμενη σε μέσες αγοραίες τιμές από την βι­βλιοθήκη μας ή σε προσφερόμενες τιμές σε περίπτωση ειδικών κατασκευών. Η προκοστολόγηση αυτή μπορεί και διαχωρίζει οριζόντια και κάθετα τα κοστολόγια των εργασιών, δίδει αναλυτική εικόνα Φ.Π.Α., αναμενόμενης δαπάνης Ι.Κ.Α. και αναλυτικές αμοιβές του γραφείου μας για την παροχή εργασίας Διοίκησης Έργου.

• Καθορισμός Μέγιστης Εγγυημένης Τιμής.
Έχοντες προκοστολογήσει το σύνολο του έργου και εκτιμώντας τα δεδομένα της αγοράς συνυπολογίζοντας παράλληλα παραμέτρους μεγέθους έργου είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε Μέγιστη Τιμή για το έργο (Μ.Ε.Τ.). Παρακολουθώντας την Μέγιστη Εγγυημένη Τιμή είμαστε στην θέση να δώσουμε σαφή εικόνα στον πελάτη μας ανά στάδιο εργασιών, να εντοπίσουμε αποκλίσεις σε πραγματικό χρόνο κατασκευής του έργου και να προετοιμάσουμε διορθωτικές προτάσεις για την επίτευξη τελικού στόχου χωρίς απόκλιση από την Μέγιστη Εγγυημένη Τιμή. Σε περίπτωση απόκλισης ο πελάτης έχει την δυνατότητα να γνωρίζει ενωρίτερα την απόκλιση καθώς και να έχει πλήρη αναφορά για τους λόγους που προκάλεσαν την απόκλιση αυτή.

• Σύνταξης διαγράμματος καταβολής χρημάτων (cash flow).
Διάγραμμα το οποίο έχει την δυνατότητα να απεικονίσει την ταμειακή ρευστότητα του έργου κάνοντας διαχωρισμό ιδίων κεφαλαίων, τραπεζικού δανεισμού, χρηματοδοτήσεων και λοιπών πόρων. Το διάγραμμα αυτό συντάσσεται παράλληλα και είναι άρρηκτα δεμένο με τον χρονικό προγραμματισμό του έργου και αντίστροφα. Δίδει δε την δυνατότητα να γνωρίζει ο πελάτης από την αρχή τις ανάγκες ρευστότητας σε σχέση με τις ημερομηνίες περάτωσης του έργου και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει αντιμετωπίζεται άμεσα με ανανέωση των δεδομένων του συστήματος ώστε πάντα η σχέση κόστους – χρόνου να είναι ορατή.

• Σύνταξη αναλυτικού χρονοδιαγράμματος έργου (Gantt Chart).
Με βάση τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες αυτών συντάσσεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, το οποίο στην συνέχεια με συνεργασία με τον πελάτη προσαρμόζεται πάνω στα δεδομένα της ταμειακής ρευστότητας προκύπτοντας η αναλυτική πρόταση χρονοδιαγράμματος που αποτελεί και την βάση χρονικής παρακολούθησης εκάστοτε σταδίου.

• Σύνταξη φακέλου διαδικασιών παρακολούθησης έργου.
Για την ορθή παρακολούθηση του έργου, την διοίκηση τεχνικών έργων και την απρόσκοπτη εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα απαιτείται η σύνταξη φακέλου με όλα τα απαραίτητα έντυπα τα οποία θα χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο από όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο αυτό (Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Διοικητικούς, Οικονομικούς κλπ.). Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω έντυπα:
• Ημερολόγιο Έργου
• Αναλυτική Επιμέτρησης Εργασίας.
• Εντολή Αγοράς Καυσίμων.
• Πίνακας Επιβολής Προστίμων.
• Παραλαβή Σταδίου Εργασίας.
• Ανάλυση Λογαριασμού Ζημίας.
• Δελτίο Παραγγελίας Υλικών.
• Διόρθωση Βλαβών ή Ζημιών
• Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Εργασίας.
• Βιβλίο Κίνησης Αυτοκινήτων Εργοταξίου.
• Έντυπο Ερωτήσεων προς Εμπλεκόμενους Φορείς του Έργου.
• Έντυπο Εντολών από Εμπλεκόμενους Φορείς του Έργου.
• Έντυπο Εντολών Αλλαγών από τα συμφωνηθέντα σχέδια.
• Δελτία Παρακολούθησης Σκυροδεμάτων.
• Έντυπο Παρατηρήσεων προς Επιβλέποντες.
• Πλήρη οικονομική παρακολούθηση έργου

Ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της Διοίκησης Έργου, αφού καθημερινά εισάγονται τα δεδομένα από όλες τις φόρμες που έχουν επιλεγεί και κωδικοποιούνται ανάλογα με το σύστημα κωδικοποίησης που έχει επιλεγεί. Με βάση την κωδικοποίηση αυτή γνωρίζουμε καθημερινά το οικονομικό αντικείμενο των εκτελεσθέντων εργασιών και την άμεση σύγκριση αυτών με την Μέγιστη Εγγυημένη Τιμή αφού αυτόματα υπολογίζεται το ποσοστό εκτελεσθέντων εργασιών σε σχέση με το προϋπολογισθέν ποσόν.

• Έκδοση εντολών πληρωμών σε μηνιαία βάση.
Για την ορθή διοίκηση τεχνικών έργων, σε μηνιαία βάση ή σε οποιοδήποτε άλλη λογική βάση επιλεγεί συντάσσεται αναλυτική εντολή πληρωμής η οποία περιλαμβάνει γενικές οικονομικές πληροφορίες για το έργο (π.χ. Κόστος ανά κατηγορία, Φ.Π.Α., Σύνο­λο, Κόστος Εκτελεσθέντων Εργασιών εντός Μ.Ε.Τ., Κόστος Εκτελεσθέντων Εργασιών εκτός Μ.Ε.Τ., ποσοστά εκτέλεσης εργασίας ανά κατηγορία), σύγκριση – κάνοντας χρήση ραβδοδιαγραμμάτων – εκτελεσθέντων ερ­γασιών σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες, αποκλίσεις από Μ.Ε.Τ., αναλυτικές καρτέλες εργολάβων προμη­θευτών και τέλος αναλυτική κατάσταση με ποσά που πρέπει να καταβληθούν σε εργολάβους και προμηθευτές καθώς και υπόλοιπα αυτών.

• Έκδοση διαγραμμάτων σύγκρισης οικονομικής και κατασκευαστικής προόδου έργου.
Διαγράμματα τα οποία εμφανίζουν με την μορφή ράβδων την σύγκριση της οικονομικής κατάστασης του έρ­γου (real time) με την οικονομική κατάσταση του έργου που είχαμε αρχικά προγραμματίσει. Επίσης διάγραμμα Gantt που συγκρίνει το αρχικό συνταχθέν διάγραμμα με το διάγραμμα πραγματικών ρυθμών εργοταξίου.

• Έκδοση ημερήσιας αναφοράς έργου.
Συντάσσεται ημερήσια αναφορά προόδου έργου στην οποία καταγράφονται:
• Καιρικές συνθήκες ημέρας.
• Καθημερινές Δραστηριότητες Εργοταξίου.
• Πληροφορίες που ελλείπουν.
• Εγκρίσεις που υπάρχουν.
• Καταγραφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εμπλεκομένων μερών στο έργο.
• Σχόλια για προγραμματισμό έργου, ταμειακή ρευστότητα και γενικά λοιπά σχόλια.
• Πρόγνωση καιρού επόμενης ημέρας.
• Προγραμματισμός εργοταξίου επόμενης εβδομάδος.
• Σχολιασμός εκτέλεσης προγραμματισμού εργοταξίου προηγούμενης εβδομάδος.

• Έκδοση μηνιαίας αναφοράς έργου.
Συντάσσεται μηνιαία αναφορά εκτέλεσης έργου στην οποία αναφέρονται όλα τα απαραίτητα και κρίσιμα στοιχεία τα οποία συνοψίζουν τις ημερήσιες αναφορές καθώς επίσης και καταγράφονται οι προτάσεις για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Η μηνιαία αναφορά αποτελεί την πιο σημαντική επικοινωνία μεταξύ Διοικητή έργου και πελάτη (ή αντιπροσώπου του) και δίδει μια καθαρή εικόνα για την συνολική εικόνα του εν λόγω έργου (οικονομική – κατασκευαστική) για τον μήνα αναφοράς.

Με όλα τα έργα που έχει εκπονήσει η Europlan, αποδεικνύουμε την εμπειρία μας στην διοίκηση τεχνικών έργων. Περιηγηθείτε στην σελίδα μας Projects

Φόρμα επικοινωνίας

Μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά ή οποιαδήποτε πληροφορία αφορά την διοίκιση τεχνικών έργων.

  Τι είπαν οι πελάτες μας

  Η συνεργασία μου με την τεχνική εταιρεία Ευρωπλάν διαρκεί χρόνια γιατί μου έχουν αποδείξει την ικανότητα τους για δημιουργία κατοικιών που ξεχωρίζουν ενώ παράλληλα είναι γνωστή η εξειδίκευση τους στις πολυτελείς εξοχικές κατοικίες, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο κατασκευής. Προσωπικά για μένα είναι πολύ σημαντικό το να έχεις συνεργάτες το έργο των οποίων προσθέτει αξία στα χρήματα τα οποία – έτσι και αλλιώς – καλείσαι να επενδύσεις.​

  By ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Η ποιότητα της κατασκευής ανταποκρίθηκε απόλυτα στις προδιαγραφές και τις προσδοκίες μας. Έχουμε δεύτερο οικόπεδο στην Ελούντα και όταν έρθει η ώρα να χτίσουμε, σίγουρα θα ξανά συνεργαστούμε με την Europlan.

  By ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ως ιδιοκτήτης τριών βιλλών στην περιοχή Πλάκας συστήνω χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα την τεχνική εταιρεία Ευρωπλάν για την διεκπεραίωση μελέτης αλλά και κατασκευής οποιονδήποτε τεχνικού έργου.

  By ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  Βρείτε μας στα Social Media

  Welcome to Emaurri, a beginning of something truly wonderful! Create your beautiful new architecture or interior design site the easy way.

  This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No feed found.

  Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

  Banner EUERDF
  Banner ΕΣΠΑ