Σύνθετες Αδειοδοτήσεις – Στρατηγικές Επενδύσεις

Σύνθετες Αδειοδοτήσεις – Στρατηγικές Επενδύσεις στην Κρήτη

H Europlan αναλαμβάνει την εκπόνηση σύνθετων αδειδοτήσεων και στρατηγικών επενδύσεων στην Κρήτη

Τι είναι οι στρατηγικές επενδύσεις;

Οι «Στρατηγικές Επενδύσεις» είναι οι επενδύσεις που κατέχουν βαρύτητα για την εθνική ή την τοπική οικονομία. Έχουν την προοπτική να ενισχύσουν βασικούς κλάδους της χώρας όπως την απασχόληση, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την προβολή του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών πόρων της Χώρας. Με άξονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την αποτροπή των αποκλεισμών, της αειφόρους ανάπτυξης.  Τα σημαντικά χαρακτηριστικά στις στρατηγικές επενδύσεις δύναται να είναι η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, η εξωστρέφεια και εξαγωγική δραστηριότητα, η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός.
 δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών

Τι είναι οι σύνθετες αδειοδοτήσεις;

Ειδικευόμαστε στην αδειοδότηση ξενοδοχειακών έργων αλλά και στρατηγικών επενδύσεων του N. 3986/2011, υποστηρίζοντας τους επενδυτές να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα και παρέχοντας σημαντική πληροφόρηση για την χώρα ως επενδυτικό προορισμό. Η αδειοδότηση τέτοιων έργων απαιτεί γνώση, εμπειρία και συνεχή παρακολούθηση εμπλεκόμενων υπηρεσιών αλλά και συνεργατών για να βελτιστοποιηθεί.
Είμαστε η μόνη τεχνική εταιρεία στην Κρήτη με αποδεδειγμένη εμπειρία στην αδειοδότηση τέτοιων σύνθετων επενδύσεων. Η Europlan κατέχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στις στρατηγικές επενδύσεις στην Κρήτη.

Μάθετε περισσότερα για όλη την γκάμα υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Στρατηγικές επενδύσεις
Στρατηγικές επενδύσεις
Ποια είναι τα επενδυτικά κίνητρα για τις στρατηγικές επενδύσεις στην Κρήτη;

Τα επενδυτικά κίνητρα που παρέχονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις είναι τα εξής:

Κίνητρα χωροθέτησης

Για να υλοποιηθούν οι στρατηγικές επενδύσεις, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται, να καταρτίζει Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) επί καταρχήν ενιαίων εκτάσεων, εκτός από τα δημόσια ακίνητα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 3986/2011 (Α’ 152)  για τα οποία στην επένδυση μπορεί να ενταχθεί έως μια  μη όμορη έκταση, η οποία σωρευτικά:
α) Καλύπτει λιγότερο του πενήντα τοις εκατό (50%), επί της συνολικής έκτασης του βασικού ακινήτου της επένδυσης,
β) δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση αρτιότητας – οικοδομησιμότητας του βασικού ακινήτου, και
γ) έχει μέγιστη απόσταση, με το έτερο ακίνητο, ενάμιση (1 ½) χιλιόμετρο.
Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επί εκτάσεων με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας, ήτοι δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις, που έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), καταρτίζονται και εγκρίνονται Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.
Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών για την εξυπηρέτηση των Στρατηγικών Επενδύσεων και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους. Η απαλλοτριούμενη έκταση δεν μπορεί να καταλαμβάνει ποσοστό εκτάσεων μεγαλύτερο του 3%

Φορολογικά κίνητρα

Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως Στρατηγικές μπορούν, να λάβουν το κίνητρο της σταθεροποίησης του ισχύοντος, κατά την ημερομηνία του χαρακτηρισμού τους, συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
Ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση του παγιωμένου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το φορολογικό έτος ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Οι επενδύσεις, που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί να λάβουν διαζευκτικά:
α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών
Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου, ή
β. επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Αν ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του είκοσι τοις εκατό (20%), ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%).
Για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης

Με την επιφύλαξη ότι  για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή έγκρισης για την εκτέλεση έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικής επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των χωροταξικών αδειών, ορίζεται προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών. Οι προθεσμίες αυτές εκκινούν από την υποβολή του φορέα επένδυσης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πλήρους φακέλου για εκάστη απαιτούμενη άδεια ή έγκριση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην ως άνω προθεσμία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκόμισης των ζητούμενων από τη Διοίκηση συμπληρωματικών στοιχείων.

Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών

Οι ενισχυόμενες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:
α. Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία. Η ενίσχυση της παρούσας κατηγορίας, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας επένδυσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.
β. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον το έργο αφορά σε βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη ή μελέτες σκοπιμότητας. Η ενίσχυση της παρούσας κατηγορίας, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας της επένδυσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει για έργα:
• βιομηχανικής έρευνας, τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο,
• πειραματικής ανάπτυξης, τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο,
• μελετών σκοπιμότητας και προετοιμασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων, τα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο.
Τα επενδυτικά σχέδια, που εντάσσονται στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», να λάβουν και ενισχύσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά, με την ακόλουθη μορφή:
• Της επιχορήγησης, η οποία συνίσταται στην παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο
• Tης επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
• της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας.

Φόρμα επικοινωνίας

Μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά ή οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις στην Κρήτη.

  Τι είπαν οι πελάτες μας

  Η συνεργασία μου με την τεχνική εταιρεία Ευρωπλάν διαρκεί χρόνια γιατί μου έχουν αποδείξει την ικανότητα τους για δημιουργία κατοικιών που ξεχωρίζουν ενώ παράλληλα είναι γνωστή η εξειδίκευση τους στις πολυτελείς εξοχικές κατοικίες, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο κατασκευής. Προσωπικά για μένα είναι πολύ σημαντικό το να έχεις συνεργάτες το έργο των οποίων προσθέτει αξία στα χρήματα τα οποία – έτσι και αλλιώς – καλείσαι να επενδύσεις.​

  By ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Η ποιότητα της κατασκευής ανταποκρίθηκε απόλυτα στις προδιαγραφές και τις προσδοκίες μας. Έχουμε δεύτερο οικόπεδο στην Ελούντα και όταν έρθει η ώρα να χτίσουμε, σίγουρα θα ξανά συνεργαστούμε με την Europlan.

  By ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ως ιδιοκτήτης τριών βιλλών στην περιοχή Πλάκας συστήνω χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα την τεχνική εταιρεία Ευρωπλάν για την διεκπεραίωση μελέτης αλλά και κατασκευής οποιονδήποτε τεχνικού έργου.

  By ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  Βρείτε μας στα Social Media

  Welcome to Emaurri, a beginning of something truly wonderful! Create your beautiful new architecture or interior design site the easy way.

  This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No feed found.

  Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

  Banner EUERDF
  Banner ΕΣΠΑ