Μη κατηγοριοποιημένοΠως να αποκτήσετε golden visa στην Ελλάδα ;
11 Tips για Golden Visa | Τεχνική Εταιρεία Europlan

Πως να αποκτήσετε golden visa στην Ελλάδα ;

Οδηγός απόκτησης Golden visa και προϋποθέσεις στην Ελλάδα

Σε αυτό το άρθρο, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις απόκτησης Golden Visa στην Ελλάδα με αναλυτικές πληροφορίες. 

Οι πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα Golden Visa (σύμφωνα με το άρθρο 155 του Νόμου 4764/2020), μπορούν να υποβάλουν αίτηση άδειας διαμονής, μέσω πληρεξουσίου, χωρίς να πρέπει να έχουν εισέλθει προηγούμενος στη χώρα.

Η σύνταξη του πληρεξουσίου γίνεται ενώπιον Ελληνικής Προξενικής αρχής. Ο αιτών θα πρέπει μέσα σε διάστημα 12 μηνών από τη χορήγηση της βεβαίωσης κατάθεσης την αίτησης, να εισέλθει στην Ελλάδα και να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα βιομετρικά στοιχεία.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, είναι να προβούν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ.

Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται άδεια διαμονής επενδυτή (Golden Visa);

Η άδεια παραμονής επενδυτή («Golden Visa») χορηγείται στις εξής κατηγορίες προσώπων:

– σε πρόσωπα που διαθέτουν προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η αξία της οποίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 Ευρώ,
– σε πρόσωπα που διαθέτουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια τους ανήκουν εξ ολοκλήρου,
– σε πρόσωπα που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, αξίας τουλάχιστον 250.000 Ευρώ,
– σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων».

Ποια είναι η διάρκεια της άδειας διαμονής που χορηγείται και ποια δικαιώματα παρέχει στον κάτοχό της;

Η άδεια διαμονής επενδυτή έχει διάρκεια πέντε (5) έτη. Ο κάτοχος της άδειας διαμονής μπορεί να εκμισθώσει το ακίνητο σε τρίτα πρόσωπα και δεν υπέχει καμία υποχρέωση να διαμένει στην Ελλάδα κάποιο ελάχιστο χρονικό διάστημα ανά έτος. Περαιτέρω, έχει ελεύθερη πρόσβαση και κυκλοφορία σε όλες τις χώρες Schengen για χρονική περίοδο ενενήντα (90) ημερών ανά εξάμηνο.

Είναι δυνατόν το ακίνητο να ανήκει στην ιδιοκτησία περισσότερων προσώπων; Υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται άδεια παραμονής στην περίπτωση αυτή;

 Σε περίπτωση που το ακίνητο, αξίας 250.000 Ευρώ, ανήκει στην συνιδιοκτησία περισσότερων προσώπων, δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 Ευρώ.

Μπορούν να λάβουν ισόχρονη άδεια διαμονής και τα μέλη της οικογένειας του επενδυτή; Ποια πρόσωπα περιλαμβάνονται στην έννοια της «οικογένειας»;

Τα μέλη της οικογένειας του κατόχου άδειας διαμονής επενδυτή μπορούν να λάβουν ισόχρονη άδεια διαμονής, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Στα μέλη της οικογένειας περιλαμβάνονται:
– ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος με τον οποίο ο πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα,
– τα τέκνα των συζύγων ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης, ηλικίας κάτω των 21 ετών,
– οι ανιόντες των συζύγων ή των συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης.

Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να καταβληθεί το τίμημα σε περίπτωση αγοραπωλησίας ακινήτου;

ο τίμημα της αγοραπωλησίας πρέπει υποχρεωτικά να καταβληθεί είτε με δίγραμμη τραπεζική επιταγή είτε με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στον λογαριασμό του δικαιούχου (δηλαδή του πωλητή) που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα ειδικότερα στοιχεία των οποίων πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντας το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.

Μπορεί το τίμημα για την αγορά του ακινήτου να καταβληθεί τμηματικά; Τι απαιτείται στην περίπτωση αυτή για να λάβει ο αγοραστής την άδεια διαμονής;

Το τίμημα της αγοραπωλησίας μπορεί να συμφωνηθεί στο συμβόλαιο πιστούμενο, δηλαδή ότι θα καταβληθεί διαδοχικά σε δόσεις και συγχρόνως να οριστεί ότι η αγοραπωλησία τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμης αποπληρωμής του. Στην περίπτωση αυτή, για να λάβει άδεια διαμονής ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας, θα πρέπει να συνταχθεί μετά την εξόφληση του τιμήματος εξοφλητική πράξη, με την οποία θα αίρεται η συμφωνηθείσα διαλυτική αίρεση, και να μεταγραφεί αυτή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορέσει να υποβάλει αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής επενδυτή, μόνον αφότου συνταχθεί η εξοφλητική πράξη και μεταγραφεί αυτή στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

Τι είδους θεώρηση εισόδου (visa) απαιτείται για να λάβει ο ενδιαφερόμενος άδεια παραμονής;

Η υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής επενδυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το εάν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος θεώρησης Schengen (τύπου C) ή εθνικής θεώρησης εισόδου (τύπου D).
        Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, πάντως, ο αιτών να έχει πραγματοποιήσει μια είσοδο στην ελληνική επικράτεια. Επιπροσθέτως ο αιτών θα πρέπει να προσέλθει στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης, είτε κατά την υποβολή της αίτησης, είτε σε δεύτερο χρόνο για την υποβολή στην υπηρεσία των βιομετρικών του δεδομένων που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διαμονής υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου (βιομετρική φωτογραφία, δύο δακτυλικά αποτυπώματα, δείγμα υπογραφής & αντίγραφο του διαβατηρίου – η σελίδα με τα ατομικά στοιχεία του κατόχου).

Μπορεί να διεκπεραιωθεί η διαδικασία υποβολής αίτησης και έκδοσης άδειας διαμονής μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου;

Ο αιτών, πολίτης τρίτης χώρας – επενδυτής, έχει τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον συνταχθεί πληρεξούσιο προς δικηγόρο εντός του χρονικού διαστήματος της νόμιμης διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας με θεώρηση εισόδου, η κατάθεση της αιτήσεως για την έκδοση της άδειας διαμονής μπορεί να πραγματοποιηθεί και αργότερα, μετά την λήξη της θεώρησης εισόδου και χωρίς να είναι απαραίτητο ο αλλοδαπός να βρίσκεται στην Ελλάδα.

Ποια είναι η τύχη της άδειας διαμονής που εκδίδεται σε περίπτωση που το ακίνητο πωληθεί σε τρίτο πρόσωπο κατά την διάρκεια ισχύος της;

 Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε άλλον υπήκοο τρίτης χώρας, παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στον νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.

Μπορεί ο κάτοχος άδειας διαμονής επενδυτή να λάβει την ελληνική ιθαγένεια και εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ο κάτοχος άδειας διαμονής επενδυτή δύναται να λάβει την ελληνική ιθαγένεια με την διαδικασία της πολιτογράφησης, εφόσον διαμένει στην Ελλάδα για τουλάχιστον επτά (7) έτη αδιάλειπτα και υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχει στην σχετική δοκιμασία (συνέντευξη). Η άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου προστέθηκε στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Υπό ποιες προϋποθέσεις ανανεώνεται η άδεια διαμονής επενδυτή;

Η άδεια διαμονής επενδυτή μπορεί να ανανεωθεί για άλλα πέντε (5) έτη, υπό την προϋπόθεση ότι η ακίνητη περιουσία εξακολουθεί να παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου.

Φόρμα επικοινωνίας

Μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την αγορά ακινήτου και κατασκευή στην Κρήτη. Δείτε το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

  Τι είπαν οι πελάτες μας

  Η συνεργασία μου με την τεχνική εταιρεία Ευρωπλάν διαρκεί χρόνια γιατί μου έχουν αποδείξει την ικανότητα τους για δημιουργία κατοικιών που ξεχωρίζουν ενώ παράλληλα είναι γνωστή η εξειδίκευση τους στις πολυτελείς εξοχικές κατοικίες, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο κατασκευής. Προσωπικά για μένα είναι πολύ σημαντικό το να έχεις συνεργάτες το έργο των οποίων προσθέτει αξία στα χρήματα τα οποία – έτσι και αλλιώς – καλείσαι να επενδύσεις.​

  By ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Η ποιότητα της κατασκευής ανταποκρίθηκε απόλυτα στις προδιαγραφές και τις προσδοκίες μας. Έχουμε δεύτερο οικόπεδο στην Ελούντα και όταν έρθει η ώρα να χτίσουμε, σίγουρα θα ξανά συνεργαστούμε με την Europlan.

  By ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ως ιδιοκτήτης τριών βιλλών στην περιοχή Πλάκας συστήνω χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα την τεχνική εταιρεία Ευρωπλάν για την διεκπεραίωση μελέτης αλλά και κατασκευής οποιονδήποτε τεχνικού έργου.

  By ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  Βρείτε μας στα Social Media

  Χρήσιμοι σύνδεσμοι

  Αφήστε μια απάντηση

  Welcome to Emaurri, a beginning of something truly wonderful! Create your beautiful new architecture or interior design site the easy way.

  This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No feed found.

  Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

  Banner EUERDF
  Banner ΕΣΠΑ